Uczestnicząc w zajęciach i korzystając usług świadczonych w pracowni 1240.studio potwierdzasz, że zapoznałeś/aś się z poniższym regulaminem naszej pracowni.

1. Podstawowe pojęcia

a) Właściciel pracowni – firma 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/204, 02-681 Warszawa. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000937609, NIP: 5213948702, REGON: 520643860.

b) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć – osoba, której udostępniane są przestrzeń, narzędzia oraz materiały do wykonywania prac ceramicznych w siedzibie pracowni ceramicznej 1240.studio przy al. Wyścigowej 14a.

c) Opiekun pracowni – osoba powołana przez właściciela pracowni do prowadzenia warsztatów, nadzoru pracowni, przyjmowania prac do wypału oraz przekazywania instrukcji obsługi znajdujących się w pracowni narzędzi.

2. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

a) Narzędzia dostępne w pracowni należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie wątpliwości, należy zgłosić się do opiekuna pracowni po instrukcję obsługi.

b) Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.

c) Wszystkie urządzenia mechaniczne w pracowni są ogólnodostępne, jednak korzystanie z nich możliwe w obecności opiekuna pracowni i po zaznajomieniu się z instrukcją obsługi.

d) Podczas szkliwienia należy zachować szczególne środki ostrożności – szkliwo jest mieszaniną chemiczną, często zawierającą tlenki metali. Dlatego podczas szkliwienia korzystający z pracowni/uczestnik zajęć nie powinien spożywać posiłków ani napojów. Jeśli podczas szkliwienia szkliwo dostanie się korzystającemu z pracowni/uczestnikowi zajęć do oka, natychmiast powinien przemyć je wodą i udać się do lekarza.

e) Suchy pył powstający przy szlifowaniu prac z gliny lub szkliwieniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki.

f) Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi pracowni.

g) Zabronione jest samowolne ładowanie i uruchamianie pieca ceramicznego oraz innych urządzeń w pracowni.

h) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć, ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

i) Opiekun pracowni może odmówić uczestnictwa w zajęciach, jeśli będzie miał wątpliwości co do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczestnika, np. w przypadku osób niepełnoletnich.

3. Zasady pracy w pracowni ceramicznej 1240.studio

Chcemy, żeby nasza pracownia była miejscem, do którego przyjemnie jest przychodzić.

a) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć odpowiedzialny jest za utrzymanie czystości na powierzonym mu stanowisku pracy.

b) Po zakończeniu pracy powierzone korzystającemu z pracowni/uczestnikowi zajęć narzędzia należy oczyść wstępnie z gliny, a następnie umyć je w zlewie technicznym.

c) Resztki gliny należy wyrzuć do odpowiedniego pojemnika (w pracowni rozdzielamy jasną i ciemną glinę).

d) Stanowisko pracy należy uprzątnąć z resztek gliny lub szkliwa. Należy przy tym pamiętać, że suchy pył powstający przy szlifowaniu prac z gliny czy szkliwieniu jest szkodliwy. Nie należy go zdmuchiwać, a jedynie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki.

e) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć zobowiązuje się do korzystania z jednego szkliwa lub farby podszkliwnej na raz. Po zakończeniu szkliwienia należy dokładnie oczyścić pędzel, zanim rozpocznie się korzystanie z kolejnego szkliwa lub farby podszkliwnej.

f) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć zobowiązuje się przygotowywać do pracy jasną i ciemną glinę na wyznaczonych do tego stanowiskach.

g) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć zaświadcza, że został poinformowany, że obiekt jest monitorowany, a wszelkie próby kradzieży wyposażenia pracowni będą zgłaszane na policję.

h) Korzystający z pracowni/uczestnik zajęć zobowiązuje się do niedotykania cudzych prac stojących na półkach pracowni, w szczególności tych przykrytych folią.

4. Zasady dotyczące wypału prac ceramicznych w pracowni 1240.studio

a) Przed oddaniem pracy do wypału należy ją oznaczyć w trwały sposób swoimi inicjałami (np. na spodzie pracy).

b) W pracowni 1240.studio do wypału przyjmujemy tylko prace odpowiednio przygotowane do wypału, tj. oznaczone i oczyszczone ze szkliwa od spodu, których twórca jest w stanie wskazać producenta i oznaczenie użytej do ich stworzenia masy ceramicznej oraz wykorzystanych szkliw. Za naprawę szkód wyrządzonych przez wybuch pracy w piecu z uszkodzeniem jego elementów czy roztopienie się masy ceramicznej w piecu obciążamy autora nieprawidłowo przygotowanej pracy.

c) Prace poszkliwione od zewnątrz wypalamy tylko i wyłącznie na podstawkach (jeśli prace powstały poza naszą pracownią, należy przynieść podstawki ze sobą).

d) Każda praca przed odstawieniem na półkę do wypału powinna być uprzednio zważona przez opiekuna pracowni i opłacona wg obowiązującego cennika. Nie dotyczy to prac wykonanych na warsztatach.

e) Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, wypalone prace należy odebrać w przeciągu 45 dni od daty dostarczenia. Nieodebrane prace po tym czasie trafią na sprzedaż charytatywną lub zostaną zutylizowane.

f) Odpowiedzialność właściciela pracowni za prace powierzone do wypału jest ograniczona do wysokości kwoty odpowiadającej cenie wypału pracy.

5. Postanowienia końcowe

a) Właściciel pracowni zastrzega sobie prawo do fotografowania prac uczestników w celu promocji warsztatów i pracowni na stronie internetowej, profilach społecznościowych pracowni. W przypadku braku zgody uczestnika lub jego opiekunów prawnych, należy to zgłosić opiekunowi pracowni.

b) Właściciel pracowni ceramicznej 1240.studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni.

c) Właściciel pracowni ceramicznej 1240.studio zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.