Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z zapisami na zajęcia i warsztaty ceramiczne poprzez serwis 1240.studio.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za zbieranie, przetwarzanie i ich wykorzystywanie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ponosi 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/204, 02-681 Warszawa, NIP: 5213948702.

Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu 1240.studio. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym. 

2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Zapis na warsztaty ceramiczne poprzez formularz kontaktowy
  • Prezentacja oferty lub informacji w związku z zapytaniami przesłanymi drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.amaco.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

2. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. HOSTING

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora Home.pl

IV. PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 

2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

a.dostępu do danych osobowych dotyczących Użytkownika,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. oraz przenoszenia danych.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem zapisy@1240.studio